• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Hàng dễ hư hỏng 

Có phải yêu cầu thời gian chặt chẽ đang tạo sức ép lên doanh nghiệp của bạn? Để đảm bảo sản phẩm tươi hoặc đông lạnh của bạn đến đích trong điều kiện tối ưu, một chuyên gia cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng là những gì bạn cần. Các chuyên gia vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng của chúng tôi luôn hiểu sự cần thiết cho tốc độ và xử lý tinh tế - hãy tin Mainfreight để có được sản phẩm của bạn.

• Kho đến kho, dịch vụ trực tiếp hoặc đóng ghép
• Theo dõi & tìm kiếm
• Mạng toàn cầu
• Giải pháp thủ tục hải quan nơi chúng tôi làm việc với bạn để đóng gói và vận chuyển hàng hóa của bạn đảm bảo chi phí ít nhất để xử lý yêu cầu và thời gian vận chuyển nhanh nhất.

Liên hệ với nhóm hàng dễ hư hỏng của chúng tôi và tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi là sự lựa chọn đầu tiên cho các giải pháp của hàng hóa dễ hư hỏng.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.