• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Vận hành ở Cảng (GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Hoạt động vận hành ở Cảng của Mainfreight cung cấp cho khách hàng một dịch vụ liền mạch cho nhập khẩu, xuất khẩu và vận chuyển container trong nước.
Mạng lưới giao thông vận tải rộng lớn chuyên về container tối đa lên tới 30 tấn:

• Loại container 20ft và 40ft
• Container lạnh
• Container đầu mở
• Container cao

Hoạt động vận hành ở Cảng của Mainfreight là các chuyên gia về chuyên chở container các loại. Liên hệ với chi nhánh Mainfreight địa phương cho việc chuyên chở của bạn.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.